Zadania

ZADANIA SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO:

 1. Prowadzenie zajęć związanych z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 3. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
 4. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 5. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę.
 6. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
 7. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
 8. Współpraca z nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 9. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 10. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz udostępniania im informacji i niezbędnych materiałów. Praca indywidualna z rodzicami i grupowa w czasie zebrań, zgodnie z planem zebrań rodziców zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną Szkoły.

 

PROPOZYCJE DLA UCZNIÓW:

 1. Poradnictwo indywidualne (praca indywidualna)
 2. Poradnictwo grupowe (organizowanie zajęć grupowych)
 3. Rozwijanie umiejętności:
  – planowania własnej ścieżki edukacyjnej,
  – planowania własnego rozwoju zawodowego,
  – poszukiwania pracy,
  – przygotowywania: CV, podania o pracę, itd.
 4. Wsparcie merytoryczne dla uczniów planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 5. Udostępnianie zgromadzonych zasobów informacji edukacyjno-zawodowej m.in.:
  – informatory,
  – czasopisma,
  – książki, filmy,
  – ulotki i broszury,
  – programy i testy komputerowe,
  – informacje dotyczące pracy (szukanie ofert pracy, udostępnianie informacji z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, wyszukiwanie ofert telepracy),
  – informacje edukacyjnej (szkoły, kursy, edukacja przez Internet) dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
 6. Inne informacje edukacyjno-zawodowe:
  – gromadzenie i udostępnienie własnej bazy informacyjnej o zawodach (informatory, teczki zawodów, ulotki o zawodach, baza multimedialna, literatura na temat rynku pracy i doradztwa zawodowego),
  – gromadzenie i przekazywanie informacji o lokalnym rynku pracy,
  – prowadzenie tablicy ogłoszeń „Dam pracę – szukam pracy”,
  – organizowanie spotkań z pracodawcami, przedstawicielami agencji pośrednictwa pracy, przedstawicielami regionalnych ośrodków przedsiębiorczości z uczniami szkoły,
  – organizowanie szkoleń i kursów nadających dodatkowe kwalifikacje zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów.
Skip to content