UWAGA!!

W związku z zagrożeniem epidemicznym do odwołania zostają zawieszone przyjęcia interesantów w budynku ul. Wańkowicza 26.

Kontakt z doradcą zawodowym: doradcazawodowy@zs9elektronik.pl

Doradca zawodowy – osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychofizycznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.

( por.: Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. 1995.Wyd.MPiPS. Tom V, Zeszyt 2 cz. II s.497).

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 z póź. zmian.). Zgodnie z art. l ustawy – system oświaty zapewnia w szczególności:

– dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy

– przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

 

Skip to content